Fraude en discriminatie

Vast staat inmiddels dat bepaalde groepen in onze samenlevering misbruik maken van uitkeringen. Gemeenten moeten letten op bijstandsuitkeringen en het UWV op onder meer WW-uitkeringen. Naast Nederlandse Nederlanders blijken Turkse Nederlanders grootschalig met de bijstand te frauderen en onze Poolse EU broeders met de WW.

Volgens de berichten zou het gaan om ruim 10.000 Turken en krap 10.000 Polen. Als we er van uitgaan dat het bij de bijstand gaat om rond € 1.000 per maand en bij de WW laten we zeggen om € 1.500 per maand dan zou de fraude maandelijks gaan om € 25 mln en dus per jaar om € 1.3 miljard.

Zowel gemeenten als UWV komen er om hen moverende redenen niet toe hier aandacht aan te besteden en gaat dit al jaren zo voort. Het einde komt dus ook niet in zicht. Daar waar handhaving nog wel geldt voor Nederlandse Nederlanders geldt die niet voor beide andere hiervoor genoemde groepen. Het niet bestrijden van een fraude van dergelijke omvang gaat ten koste van de kwaliteit van ons sociale vangnet en bijvoorbeeld discussies over de noodzaak van voedselbanken doen dan wat vreemd aan. Er lekt dus een substantieel bedrag voortdurend weg wat anders gebruikt had kunnen worden voor de inkomensverbetering van de zwakkeren in onze samenleving. In onze samenleving ervaar ik steeds meer dat als je commentaar hebt op zaken die nieuwe Nederlanders raken er vanuit een bepaalde, inmiddels brede hoek, onmiddellijk discriminatie of zelfs facisme wordt verondersteld. Ik sluit dat dus ook niet uit in het geval van het bespreekbaar maken van de hiervoor geschetste fraude met uitkeringen. Mijn gelijk op dit punt blijkt onder meer uit gerechtelijke uitspraken. Ingegeven door ons onbegrensde gevoel voor correctheid merkte de rechter onderzoek in Turkije naar fraude aan als discriminatie.

Ik vraag mij toch af waarom onze nieuwe landgenoten of Poolse EU genoten niet mogen worden aangesproken om hun misdragingen en er in feite sprake is van positieve discriminatie. Het is de burger niet meer te verkopen en het is niet vreemd dat de kloof tussen burgers en bestuurders (lees: politiek en rechtelijke macht) steeds groter wordt.

Hier ligt een rol voor de linkse politieke partijen, die het vorenstaande moeten bestrijden en dan mede met inzet van de vrijgekomen middelen uit de dividendbelasting besparing tenminste de aangekondigde BTW verhoging op primaire levensbehoeften ten nadele van de zwakkeren in onze samenleving moeten voorkomen.

Klimaat Alarm

Het behoeft geen betoog dat je als een goed huisvader(moeder) omgaat met je omgeving en dat we ons doorlopend moeten inzetten om ons (leef)milieu te beschermen. Dit ongeacht alle voor- en tegenargumenten over zaken als opwarming aarde. De aarde is ons huis en daar ga je fatsoenlijk mee om.

Maar de vraag blijft hoe het nu echt zit met het milieu. Milieugroeperingen en politiek confronteren ons doorlopend met doem scenarios en verwijzen daarbij naar onderzoeksrapporten en verklaringen van wetenschappers. En dan weet ik het ineens niet meer zo. Hoe betrouwbaar zijn onderzoeksrapporten, wie zijn de opdrachtgevers en wat wil men er mee aantonen. Niet lang geleden lekte nog uit dat onze overheid onderzoeken liet uitvoeren en vooraf de gewenste uitkomst dicteerde aan de onderzoekers. Dat gebeurt dus. En dan de wetenschappers. Veel wetenschappers ondersteunen de doem scenarios, ik begrijp van Leon de Winter dat wel 97% van alle klimaatwetenschappers zich grote zorgen maakt.

In zijn column van woensdag 17 oktober 2018 in De Telegraaf besteedt Leon de Winter hier aandacht aan. Onder meer geeft hij aan dat een onderbouwing van die 97% volledig ontbreekt. Hij vindt het opmerkelijk dat klimaatwetenschappers die een andere mening hebben dan de doemdenkers nergens een podium krijgen en dus niet gehoord worden. Waarom is dat zo, waarom gaat het niet om de feitelijke situatie? Waarom worden een erkend deskundige als Richard Linzen en gelijk gestemden niet gehoord? Het klimaat is in vele miljarden jaren voortdurend veranderd en dat telt niet meer omdat immers elke verandering nu wordt toegerekend aan ons mensen. Hoe objectief kan over CO2 worden gediscussieerd als je daar de enorme groei van de CO2 uitstotende mensen in de laatste 150 jaar niet eens noemt. Formeel is de CO2 uitstoot door mens en dier van beperkt belang zegt men, maar gelet op de enorme toename van mensen en dieren is dat nog maar de vraag.

Wat de zaken verder vertroebelt is dat milieu activisme inmiddels big business is, neem nu Al Gore bijvoorbeeld. De politiek is inmiddels ook geïnfecteerd met het klimaatvirus en dus moeten er grote maatregelen komen. Het zittende kabinet gaat in de komende jaren vele miljarden investeren om grip te krijgen/houden op het klimaat zonder dat echt wetenschappelijk vaststaat of dat kan lukken. De rekening wordt betaald door de burger, want meebetalende ondernemers verhalen het weer op de consument.

Het is een goed besluit om langzaam afscheid te nemen van fossiele brandstoffen, zoals ook Leon de Winter in zijn column aangeeft. Maar daarin moeten onze bestuurders objectief optreden en zich niet laten leiden door de belangen van multinationals en oncontroleerbare meningen van milieugroepen.

ik probeer te begrijpen waarom dingen gebeuren…………

Vroeger, toen ik veel kleiner was, gebeurde er dingen waar ik het niet zo mee eens was, maar ik kon het wel begrijpen. Tegenwoordig gebeuren er dingen die ik helemaal niet meer begrijp. Neem nu alleen de afgelopen week:

Van de Bijstand wordt misbruik gemaakt. Dat willen gemeenten terecht bestrijden. Ze stellen vast dat een aantal Nederlanders met een Turkse achtergrond een bijstandsuitkering genieten terwijl ze vermogen hebben in Turkije. Dat vermogen dienden ze te melden maar dat deden ze niet. Dat is fraude. De gemeenten stopten die uitkeringen. De fraudeurs stapten naar de rechter en die stelde vast dat de opsporingsmethode van de gemeenten om de fraude vast te stellen niet deugde en in feite discriminerend is voor de mensen met die Turkse achtergrond. Gemeenten moeten dus alsnog aan de fraudeurs uitbetalen en dat ook blijven doen.  Het is fijn om in een correct land te leven, maar voor mijn gevoel gaat er toch iets mis.

Vredenburg in Utrecht doet kinderfeestjes. Prachtig toch! De kinders vermaken zich opperbest. Totdat de Grauwe Eeuw ze op de korrel krijgt, want de kinders spelen onder meer cowboytje en indiaantje en dat is ontoelaatbaar meent linkse splintergroep Grauwe Eeuw. Iedereen mag wat vinden, dus zij ook. Maar Vredenburg gaat onmiddellijk om en de cowboys en indianen gaan in de ban omdat cowboys gerelateerd zijn aan genocide. Ik vind dat Vredenburg dat niet zo maar moet beslissen zonder dat er overleg is geweest met Pipo en KlukKluk.

In 1966 startte Hans van Mierlo een beweging met als doel ons land democratischer te maken, onder meer door de burger wat meer te betrekken bij het bestuur. Hij sprak over de gekozen burgermeester en het referendum. Zijn opvolgers hielden in de meeste gevallen zijn principes min of meer overeind met als gevolg dat D66 na veel heisa het raadgevend referendum politiek afdwong. Prachtig toch en geheel in de geest van de stichter der partij!  Nu wordt de partij al een tijd geleid door Alexander Pechtold, een politieke draaikont met veel minder principes dan zijn voorgangers. Onder de druk van het pluche werd de Christenunie omarmd en het zwaar bevochten referendum geofferd. Collega Olongren lijkt bereid tot veel om maar regent te kunnen zijn. Het gaat er niet om of je voor of tegen het referendum bent, het toont aan dat D66 zijn principes verloor en nu gewoon behoort tot het establishment en regentenklasse. Van Mierlo zou het niet gesnapt hebben.

In Amerika is het niet ongebruikelijk dat mensen op scholen worden beschoten en vermoord. Terecht laait de discussie dan weer op om te komen tot beperking of nog liever tot afschaffing van het wapenbezit. Maar de cowboys blijven cowboys. Opperhoofd Trump komt met de oplossing en bepleit het bewapenen van leerkrachten. Ik wilde het niet geloven, maar het is zo.

En tenslotte de sport!
Wij Nederlanders hebben de arrogante gewoonte om vooraf al ons succes in sport te claimen. Voordat EK of WK voetbal beginnen zijn we eigenlijk al kampioen. De realiteit is dat we ons niet eens kwalificeren voor het hoofdtoernooi.
Met schaatsen is het niet anders, vooraf wordt al bepaald hoeveel medailles we gaan halen en dat wordt oeverloos in de lange en niet zinvolle voor- en nabeschouwingen tot op het bot uitgekauwd. Resultaat is dat we alleen maar medailles kunnen verliezen in plaats van dat we ze winnen. Rare gewoonte en niet leuk voor al die sporters die hun  stinkende best doen en soms heel blij zijn met brons waar het volk en de media goud claimden.

Het was me het weekje wel.
Misschien wordt het volgende week leuker en kan ik het weer beter snappen allemaal.

Kerk en staat

Op basis van onze grondwet is er een scheiding tussen kerk en staat. Dat betekent dat de staat uiterst terughoudend moet zijn in zaken die religie betreffen. De vraag is of dat in de praktijk ook zo is, denk bijvoorbeeld aan de troonrede. Ook is het een lang gebruik dat er vrije dagen zijn op basis van “Joods/Christelijke” feestdagen. We zijn daaraan gewend en hebben daar kennelijk geen moeite mee.

Nu met de toestroom van veel nieuwe Nederlanders met andere religies gaat het wat knellen. Deze nieuwe Nederlanders hebben ook recht op het vieren van hun feestdagen en het lijkt terecht dat daar ook vrije dagen voor komen. Probleem is echter dat de optelsom van religies een veelvoud zal betekenen aan vrije feestdagen ten opzichte van nu. Werkt dat dus wel? Het leven kan toch niet een groot feest worden?

Dat het knelt bleek deze week eens te meer uit de gerechtelijke uitspraak inzake offerfeest versus klassenfoto.

Het wordt tijd voor verandering. De staat moet zich verder niet bemoeien met de religies en vrije dagen op religieuze feestdagen moeten worden afgeschaft. Dat geldt zowel voor werkenden als scholieren. In plaats daarvan krijgt iedereen meer snipper- of vakantiedagen (ook scholieren) op basis van het nu geldende aantal feestdagen en iedereen kan dan vrij nemen om een feestdag te vieren die bij zijn/haar religie past.

Hiermee kunnen we een deel van de discussie over ongelijkheid, discriminatie en racisme voorkomen.

Ruud van Enter

EU en populisme

Afgelopen donderdag 11 mei 2017 luisterde ik in de auto naar BNR. Leuke zender!

Roelof Hemmen deed een interview met 2 EU-parlementariërs: Kati Piri (PvdA) en Bas Eickhout (Groen Links). Hemmen wilde van hen weten of de recente uitslagen van verkiezingen in Europa duiden op een afname van populisme. Ik worstel altijd een beetje met dat populisme, wat is het nu eigenlijk. Via internet stuitte ik op de volgende definitie:

Populisme komt van het Latijnse ‘populus’, dat “volk” betekent. Populisten zeggen in naam van het volk te spreken. Het slaat op een politieke stijl, eerder dan op een ideologie als een discours dat het volk centraal stelt. Als communicatiestijl is het populisme door eender welke ideologie te gebruiken.

Als die definitie klopt dan is populisme in feite op elke politieke partij van toepassing en niet alleen op rechtse partijen. Van de week was er een hetze tegen Geen Stijl om hun soms ongenuanceerde uitlatingen. In dit verband wees Leon de Winter in zijn column in De Telegraaf op het nooit bekritiseerde wangedrag aan de andere zijde: Fuck Ebru Umar bij Joop.nl (VARA) en destijds wilde Volkskrant icoon Jan Blokker Pim Fortuin wel ophangen aan de voeten net zoals Mussolini overkwam. Zo zien we maar, populisme alom? In Nederland hebben we, wellicht inmiddels wat tanende, vrijheid van meningsuiting, daar past een oproep tot boycot niet in. Als iemand teveel vrijheid neemt en een ander daardoor kwetst dan is er de gang naar de rechter.

Piri en Eickhout concludeerden dat het populisme geenszins is verdreven, integendeel. De onvrede bij burgers, volgens hen de bron van populisme, duurt voort. Toont dit de onmacht aan van onze bestuurders en regenten? Er is dus nog veel te doen voor Piri en Eickhout om ervoor te zorgen dat de onvrede afneemt.

Al snel ging het interview over de EU en met name de onderbetaling hier van werknemers uit andere EU landen. Schande! Maar hoe zit het nu precies? Tussen de EU-lidstaten geldt er een vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Er zijn dan twee mogelijkheden: mensen uit andere EU landen komen naar Nederland om te werken en te wonen of we besteden werkzaamheden in Nederland uit aan een bedrijf in een ander EU-land. In het eerste geval betreft het een werknemer waarop onze Nederlandse arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Als een werkgever die voorwaarden niet naleeft is hij strafbaar en vervolgbaar. In het tweede geval is de situatie dat voor een uit te voeren klus bij diverse aanbieders offerte wordt gevraagd en dan kan blijken dat een bedrijf in bijvoorbeeld Polen veel goedkoper is dan de collegae in Nederland, België of Duitsland. Gekozen kan worden voor het Poolse bedrijf die hier de klus komt uitvoeren met zijn in Polen wonende werknemers. Ik kan hierin het door beide EU-parlementariërs veronderstelde misbruik niet ontdekken, tenzij ik naïef heel veel over het hoofd zie. Het feit dat een Poolse aanbieder veel goedkoper kan zijn dan een lokale partij komt doordat Brussel landen de EU binnenhaalt die economisch niet harmoniseren met de rest en waar de levensstandaard, en dus loonkosten, heel veel lager is.

Ruud van Enter, 13 mei 2017

 

Een dagje Brussel

Mensen in mijn omgeving weten dat ik een voorstander was en ben van een verenigd Europa. Toch heb ik er in toenemende mate moeite mee ons huidige Europa van Brussel warm te omarmen. Steeds meer krijg ik het gevoel dat we het aan verkeerde lieden hebben overgelaten en is toegestaan dat er een bureaucratisch en geldverslindende  moloch is gebouwd in Brussel en een beetje in Straatsburg. Het is treurig om te zien dat de regeringen van de aangesloten landen volledig los van elkaar in de mondiale politiek acteren zonder enige onderlinge afstemming, dat duidt niet op een sterk verenigd Europa.

Even niet inhoudelijk over de Brexit, maar wel over het naderende afscheid. Het is uiteraard vrij normaal dat de diverse EU-instanties gehuisvest zijn in de diverse lidstaten. Zo ook de medische groep van EMA. Nadat die organisatie werd toebedeeld aan het Verenigd Koninkrijk moest er passende huisvesting gevonden worden. Zo’n prestigieuze EU-club kan natuurlijk niet ergens achteraf en dus werd gekozen voor het gelikte Canary Warf in Londen. Er werd een optrekje gehuurd in dit peperdure kantorencomplex tegen een jaarhuur van rond € 15,8 miljoen. Om er zeker van te zijn dat we daar niet vroegtijdig weg zouden hoeven werd in 2009 een contract gesloten met een looptijd van 30 jaar en zonder enige optie tot voortijdige beëindiging. Tsja, en wat gebeurt nu?, 51% van de Britten wil wel stoppen met die EU en een logisch gevolg is dat de EMA moet verhuizen naar een andere lidstaat, in Den Haag is de lobby al in volle gang. Minpuntje is nu dat men zit met een niet opzegbaar huurcontract met als gevolg dat er nog 22 jaar huur betaald moet worden tot 2039 en dat kost € 347,6 miljoen. Optimisten kunnen hopen dat de EU een vervangende huurder vindt, maar dat zou best wel eens niet kunnen lukken. Is dit nu een miskleun, wanbeleid of uiterst beroerd bestuur. Onder meer in Brussel vindt men dat ondernemers die fouten maken maatschappelijk en fiscaal aan de schandpaal moeten, ik verwacht dat de EU-bestuur hier wel weer mee weg zal komen, maar niet vreemd dat wij burgers ons EU-gevoel steeds meer voelen wegzakken.

Overigens lijkt het met de Britten helemaal niet zo beroerd te gaan na de aankondiging van de Brexit, of moet de terugslag nog komen. Het pond en de beurs geloven kennelijk niet zo in die terugslag.

En dan zitten we nog met lidstaten of adspirant lidstaten die niet kunnen of willen aanhaken bij het EU-model van een rechtstaat en democratie. Lidstaten zoals Hongarije en Polen lappen Brussel gewoon aan hun laars en Brussel aarzelt om daar krachtig op te reageren. In de wachtkamer hebben we dan nog Turkije. Turkije is adspirant lid en op grond daarvan krijgen ze van Brussel in de periode van 2014 t/m 2020 in totaal € 4,5 miljard om hun land wat rechtstaat en democratie betreft klaar te maken voor toetreding. De recente gebeurtenissen in Turkije, zoals absolute presidentiële macht aan Erdogan via een uiterst dun referendum, het zonder enige vorm van proces opsluiten en vervolgen van anders denkenden, leraren, advocaten, journalisten etcetera wordt door het EU-parlement niet gezien als goede stap in de richting van het EU-model van een democratie. Nu nog even via een referendum de doodstraf invoeren en dan kunnen zij die nu opgesloten zitten definitief worden verwijderd. Vandaag las ik in de krant dat het EU-parlement wil stoppen met de kandidatuur van Turkije. Maar het bestuur van de EU, de EU-commissie, ziet dat toch anders. Men wil het nog wel even aanzien en dus ook gewoon doorgaan met € 600 miljoen jaarlijks aan Erdogan over te maken. Het zal wel weer de angst zijn voor de vluchtelingen, altijd regeren uit angst dus. Niet vreemd toch dat het EU-gevoel hopeloos wegzakt.

Ruud van Enter, 27-4-2017

Integriteit en ethiek in de advocatuur

Onze advocaten zijn boven twijfel verheven, integer en dragen ethiek hoog in het vaandel. Dat moet ook, want immers zijn ze aangewezen om cliënten te vertegenwoordigen die zelf per definitie onmachtig zijn om hun eigen zaak te bepleiten.35863692-kaukasisch-advocaat-in-de-rechtbank-law-concept

Het is een goede zaak als je er voor kiest om je bij te laten staan door een advocaat op basis van zijn kennis en kwaliteit. Maar daarin is niet altijd een vrije keuze, in veel gevallen is een advocaat wettelijk verplicht en dus moeten de kosten voor die bijstand gemaakt worden.

Advocaten berekenen voor hun inzet het aantal gewerkte uren maal een uurtarief plus eventueel gemaakte kosten, zoals kantoorkosten, griffierechten, etc. De uurtarieven zijn in beginsel vrij en daarover kan onderhandeld worden. Het is ongetwijfeld zo dat binnen de beroepsvereniging (Nederlandse Orde van Advocaten), maar ook daarbuiten, tussen advocaten overleg is over minimumtarieven. Uit de praktijk ontstaat de indruk dat de Orde wel degelijk regulerend optreedt en daardoor wellicht een kartelachtige status riskeert.

Er is wel eens een discussie ontstaan of het niet beter zou zijn dat advocaten zich laten belonen in relatie tot het behaalde resultaat voor hun cliënt. Het zogenaamde “no cure, no pay” of “no cure, less pay” principe. Die gedachte is natuurlijk niet vreemd, want immers lopen de belangen van cliënt en raadsman parallel naar we mogen hopen. Maar dat wijst de beroepsgroep met nadruk af omdat dit in strijd zou zijn met hun beroepsethiek en mogelijk zelfs met hun integriteit. Het gevaar zou dan zijn dat een advocaat even zo snel mogelijk een zaak wil afronden en geen behoefte heeft aan lange slepende zaken met een onzekere afloop zonder oog voor een optimale uitslag voor de cliënt. Daarin hebben ze gelijk, maar wat is de keerzijde?

Uit een recent praktijkvoorbeeld blijkt dat uit een lastige gerechtelijke procedure uiteindelijk aan een cliënt een schadevergoeding wordt toegekend van € 95.000 bruto. Dat is mooi en netto houdt de cliënt daar aan over € 47.500. Uit dat netto bedrag moeten de kosten van de advocaat betaald worden en die bedroegen afgerond € 45.000. Aan de gehele rechtsgang houdt de cliënt dus uiteindelijk € 2.500 over. Dit lijkt mijns inziens niet echt in balans, ook in de wetenschap dat het hier niet eens een zeer dure society advocaat betrof. Gevallen als deze met vergelijkbare financiële uitkomsten zijn geen uitzondering.

De beroepsgroep mag dus veranderingen in de beloningsstructuur op nobele gronden blijven afwijzen, maar de disbalans in de financiële verhoudingen is ook verre van nobel en wellicht staat ook de ethiek onder druk. Ik stel voor dat de Orde en zijn leden eens om de tafel gaan om zich te bezinnen op een andere structuur, die meer recht doet aan de uiteindelijke belanghebbende.

Huisje kopen?

imagesGezellig………

Wat is er leuker om in het gezellige Nederland comfortabel te wonen in je eigen huisje? Dat doen
heel erg veel Nederlanders, want wij hebben hier behoorlijk wat koopwoningen. Is daar iets mis mee? Nee, natuurlijk niet! In 2013 woont 59% van de Nederlanders in een koopwoning.

Geld lenen

Niet iedereen, maar toch wel de meeste mensen hebben dan wat geld nodig van de bank en ga je winkelen voor een gunstige hypotheek. Tot een aantal jaren geleden ging dat redelijk makkelijk, wel moest je natuurlijk even opletten hoeveel je maandelijks kunt missen voor een huis. Kopers van huizen zijn niet achterlijk, dus liet je dat gedegen uitrekenen.

Bankencrisis

Zo rond het jaar 2008 kwamen banken in moeilijkheden. De aanleiding was de ingestorte huizenmarkt in de USA en dat kreeg ook gevolgen voor Europese banken omdat zij ook deden aan hypotheken in de USA. Het probleem is vergroot en voorts onduidelijk geworden door het handelen van banken onderling doordat ze met elkaar leningen bundelden, opknipten en weer elders doorleenden. Deze situatie in samenhang met belangen van aandeelhouders, bovenmatige salariëringen in de bankentop en ongetwijfeld wat meer foute zaken heeft geleid tot een situatie dat banken een beroep moesten doen op hulp van de overheid. Er werd, volgens mij ten onrechte, een bank aangekocht door de overheid (ABN) en andere banken kregen in verschillende mate steun. Uiteraard is het terecht als om steun wordt gevraagd aan de overheid de overheid inspraak en zekerheden wil en vervolgens maatregelen wenst om herhaling te voorkomen. Dat kan betekenen het saneren van of voorzieningen treffen voor dubieuze debiteuren, uitkeringen van dividend opschorten tot steun is ingelost, het saneren van overbetaalde bestuurders en functionarissen, etc.

Binnenlandse hypotheken

De bankcrisis is niet veroorzaakt door de binnenlandse hypotheekdebiteuren. Was daar dan niets mee aan de hand? Jazeker wel! Ook in Nederland zakte de huizenmarkt in, waardoor hypotheken “onder water” kwamen te staan. Volgens CBS zijn er in Nederland 7.6 miljoen koopwoningen, waarvan er 1,0 miljoen onder water staan. Hoeveel van deze “onderwater hypotheken” vervolgens weer leiden tot restschuldsituaties is kennelijk niet goed bekend. Uiteraard is dit allemaal erg vervelend voor mensen die op enigerlei wijze gedwongen zijn hun huis te verkopen en dan met een “restschuld” blijven zitten. Mijns inziens terecht oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de banken niet verantwoordelijk zijn voor de restschuld, dus blijft de (ex)huizenbezitter gedupeerd achter. Maar huizen kopen en geld lenen is moet toch echt de verantwoordelijkheid zijn van de koper. Het is mij dus niet bekend hoeveel procent van alle huizenbezitters in een situatie van een restschuld terecht komen, maar ik neem aan toch maar een klein deel. De exCEO van de ING, Jan Hommen, verklaarde kort voor zijn vertrek dat hij geen reden zag voor paniek bij zijn hypotheekdebiteuren, immers betaalde 99% van zijn klanten keurig op tijd de rente en bij herstel van de huizenmarkt, en die is er inmiddels, lost het probleem zich van zelf op. Ondanks dit alles meende de politiek te moeten ingrijpen met regelgeving bij hypotheekverstrekking door banken met als toezichthouder waakhond de AFM.

De nieuwe praktijk

Als je wilt verhuizen is dat niet meer zo eenvoudig. Er zijn mensen die gewoon een ander plekje willen, er zijn er ook die nog lang vastzitten aan een hoge rente en om die reden willen verhuizen. Niet zo gek als je nog 15 jaar moet tegen krap 5% in een situatie dat de huidige rente zo rond 2% zal zijn. Het is tenslotte fijn om goedkoper te gaan wonen en ook is het goed voor je algehele bestedingsruimte en daarmee goed voor de debiteurenpositie bij banken. Maar dan de teleurstelling als blijkt dat na verkoop oude woning en aflossing daarop rustende hypotheek ineens veel minder geleend kan worden bij de bank. Even een tweetal voorbeelden:

  • Twee jongelui hebben allebei een drietal jaren een eigen woning, de een met een hypotheek van € 170.000 en de ander met een hypotheek van € 240.000, samen dus nu € 410.000 met een maandlast die beiden los van elkaar in hun eigen huishouding steeds keurig betaalden. De maandlast is dan de rente van 5,05% plus de deelaflossing via annuïteit. Men besluit samen te gaan wonen en dan liefst in een nieuw gezamenlijk huis en dus werd een afspraak gemaakt bij de hypotheekadviseur. Op basis van de nieuwe regelgeving kunnen ze samen bij gelijkblijvend inkomen nu niet meer lenen dan € 350.000 en dan tegen de actuele marktrente 10 jaar vast 1,8%. Dus ondanks het feit dat ze samen 3,25% (is € 13.325 bruto per jaar) minder gaan betalen moeten ze toch € 60.000 minder gaan lenen. Natuurlijk, de rente kan op gaan lopen in de komende jaren, maar voorlopig de eerste 10 jaar niet. Ook kan gekozen worden voor 20 jaar vast, dan zal het rond 2,5% zijn, en wordt het risico van wisselende rentetarieven vrijwel uitgesloten.
  • Twee wat oudere echtelieden wonen nu in een huis met een marktwaarde van  € 1.4000.000, hebben € 850.000 aan resterende hypotheekschuld met een rente nog voor 12 jaar van 4,95%. Hoewel de hypotheek aflossingsvrij is loste men fors af op de oorspronkelijke hoofdsom, daar was kennelijk in het huishoudbudget alle ruimte voor. Ingegeven door de hoge rentelast besloot men eens wat rond te kijken en jawel, een nieuwe uitdaging is voorhanden. Men wil nu een pand aankopen voor € 1.100.000 en daar voor € 300.000 aan verbouwen. In de omstandigheid dat het inkomen nu hoger is dan destijds en in een situatie dat er vrijwillig is afgelost stapte men monter naar de hypotheekadviseur. Viel tegen, want de bestaande restschuld ad € 850.000 kan niet meer worden geleend, het wordt maximaal € 780.000 tegen 10 jaar vast 1.8%. Er is nu prachtige software voor hypotheekadviseurs om de door de AFM bewaakte berekeningen te maken.

Steeds meer bemoeit de overheid zich met de persoonlijke keuzes van burgers en ondermijnt daarmee in toenemende mate de eigen verantwoordelijkheid. Door regelgeving wordt die verantwoordelijkheid dan overgenomen door de overheid, lees politiek. Los van het feit dat dit frustrerend is voor de gemiddelde burger is het nadrukkelijk de vraag of die verantwoordelijkheid bij de politiek in goede handen is. Juist de politiek kan slecht op de winkel passen en erg slecht met geld omgaan, zie de in de afgelopen decennia jaarlijks opgelopen staatschuld. De gemiddelde huizenbezitter heeft toch meer dekking voor zijn schuld dan de overheid voor de staatschuld.

De behoefte van de politiek om mensen te dwingen hun hypotheek af te lossen, ook in het geval er meer dan voldoende dekking is, kan natuurlijk ook een andere reden hebben. Door schulden laag te houden en mensen te verplichten om af te lossen ontstaat er meer vermogen op latere leeftijd. Immers als je je geld via aflossingen in stenen moet stoppen kun je er niet van op vakantie of een dure auto rijden. Vermogen op latere leeftijd zorgt voor betalingscapaciteit voor de steeds duurder wordende zorg. Een aantrekkelijke politieke oplossing voor de (mede)financiering van de zorgkosten.

 

Brexit Referendum?

Op 24 juni 2016 kozen de burgers van de UK via een referendum met een meerderheid van 54% voor het verlaten van de EU.

Ik ben er niet uit of ik voor of tegen een referendum ben. Ik zie wel iets in een volksraadpleging enerzijds, maar we kiezen op min of meer democratische wijze bestuurders anderzijds. De bestuurders zouden het vertrouwen moeten hebben van de burgers, maar dat is te vaak niet het geval. Dus een referendum?

Ik kan wel meegaan in dat UK referendum, maar de marge van 4% lijkt mij te mager om te beslissen over toch wel belangrijke zaken zoals in of uit de EU. Bij dit onderwerp speeltUnknown de Angelsaksiche emotie een grote rol en als men morgen dat referendum zou herhalen kan het zo maar zijn dat nog maar 46% voor de Brexit is.

Ik zou aanbevelen dat een referendum een behoorlijke minimale kiesdrempel moet halen en dat een besluit alleen kan worden genomen met een 2/3 meerderheid.

vluchtelingen & landverhuizers

vluchtbootWe maken ons terecht druk over de enorme stroom aan mensen die via wrakke bootjes met gevaar voor hun leven over de Middellandse Zee naar Europa komen. Maar zoals gebruikelijk concentreren we ons weer op de symptoombestrijding van het probleem en niet op de kern. De politiek kan de stroom niet kanaliseren en binnen de EU doen niet alle landen mee. Duitsland kent een ware intocht van vreemdelingen en beklaagt zich politiek, echter mogelijk zijn ze er in het geniep blij mee want hun economie heeft behoefte aan arbeidskrachten. Wij burgers worden dagelijks geconfronteerd met afschuwelijke beelden van verdrinkende en opgejaagde mensen met als triest hoogtepunt het aanspoelen van een kinderlijkje. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er niets wordt gedaan dan alleen de gevolgschade beperken en TV-forums beleggen waar niet betrokken goedwillende ondeskundigen hun mening mogen geven.

 

loketHet is onbegrijpelijk dat we het varen in gevaarlijke boten laten voortduren en allerlei foute bootexploitanten rijk laten worden ten koste van hun passagiers. Optie is de Noord Afrikaanse landen om medewerking te verzoeken en hen de overtochten danwel te reguleren, zodat de foute exploitanten buiten spel gezet worden, danwel het uitvaren te verbieden. Andere optie is dat de EU-landen het overvaren gaan organiseren met goede zeewaardige schepen als onderdeel van de vluchtelingenhulp. Voordeel is dan ook dat de plek van binnenkomst in de EU goed georganiseerd kan worden in plaats van de chaotische toestanden van nu op de stranden van Turkije, Griekenland en Italië.

 

meetingDe stroom bestaat voor een deel uit mensen die hun land uit lijfsbehoud moeten ontvluchten, zoals nu met name Syrië, en voor een deel uit landverhuizers op zoek naar een betere toekomst. De eerste groep, de politieke vluchtelingen, doen terecht een beroep op ons om hulp. En die hulp moeten wij ruimhartig bieden. De vraag is alleen hoe. Op dit moment bieden we alleen hulp aan de politieke vluchtelingen die voldoende geld hebben voor een gevaarlijke overtocht naar onze stranden. Verreweg de meeste vluchtelingen kunnen die overtocht niet betalen en moeten dus zien te overleven tussen de gevaren. Voor die groep die de overtocht niet kan betalen doet de EU helemaal niets. In toenemende mate komt de vraag op of de opvang van vluchtelingen niet beter kan in de regio, zoadat alle vluchtelingen hulp krijgen en niet alleen degenen met geld. Uiteraard zal de EU in belangrijke mate de opvang ter plekke moeten financieren. Hopelijk kunnen de vluchtelingen op enig moment terug naar huis en haard als de gevaren daar bezworen zijn.

 

herkomstUit veel Afrikaanse landen komen landverhuizers op zoek naar een beter perspectief. Ik denk dat het zoeken naar een betere toekomst legitiem en begrijpelijk is. In bepaalde mate deden wij dat ook een jaar of vijftig geleden richting Canada, Nieuw Zeeland en Australië. Ondanks het legitieme karakter van hun reis naar de EU zorgt dat hier voor problemen. De meeste mensen op de aardbol hebben het slechter dan wij en het is niet realistisch dat die allemaal naar de EU kunnen komen en een selectie van wie wel en wie niet is onfris. Het moet dus anders, tenminste als we het echt goed voor hebben met de mensen in de wereld die het slechter hebben dan wij. In plaats van politieke drukte over Zwarte Piet of de schuld over slavernij zouden we in Brussel kunnen besluiten om een open markt te creëren, waartoe iedereen toegang heeft in combinatie met het afschaffen van die belachelijke subsidies aan EU-boeren, waaronder de wijnmakers in Frankrijk en de stierenvechters in Spanje. Door een vrije markt te bieden kunnen arme landen wat gaan verdienen en is de behoefte om daaruit te vertrekken minder groot. Ook hoeven we hen in hun ellende niet langer af te schepen met de fooi die ontwikkelingshulp heet en die in feite niet meer is dan een afkoopsom aan hen die niet mee mogen doen.