Een Great Rest 2030?

We koesterden heel lang de traditie van het debat, zowel in de politiek als daarbuiten.
De laatste jaren is dat veranderd en is er nog heel weinig ruimte voor een afwijkende mening. Al snel ben je een racist, fascist, klimaatontkenner en aanhanger van een complottheorie. Ik ben geen van alle, maar stel wel prijs op mijn eigen mening.

Het is opmerkelijk en zeker verontrustend. Geen nuance meer voor de zaken die op ons pad komen.

Alweer enkele jaren geleden wees iemand mij op het bestaan van het World Economic Forum (WEF) in Zwitserland. Na een bezoek aan hun website meende ik dat het ging om een klein groepje andersdenkenden met een kansloos afwijkend toekomstbeeld voor de wereld.
Inmiddels denk ik daar wat anders over. We zien nu dat vrijwel alle partijen met macht in de wereld lid zijn van het WEF. Grote ondernemingen, politici, bestuurders, journalisten en intellectuelen, in totaal zo’n 2.500 leden. Voor Nederland zijn er zoal lid: Koningin Maxima, Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, CEO’s alle banken, Klaas Knot/Nederlandse Bank, Melanie Schultz, Edith Schippers, Greenpeace, Universiteiten.

Het WEF ontwikkelde een toekomstvisie voor de wereld onder de naam “The Great Reset”. Wat zijn enkele belangrijke punten daaruit:
• Wereldwijde herverdeling van welvaart;
• Het omzetten van aandeelhouder (shareholder) kapitalisme in belanghebbende (stakeholder) kapitalisme;
• Het ingrijpend inperken van middenstand (winkelstand, horeca, etc)
• Beheersing groei wereldbevolking;
• Duurzaamheid, vergroening, klimaat en meer sociale gelijkheid.

Vertragingen in de economische groei zijn een goed moment voor de activering van “The Great Reset”. Denk daarbij aan de angst en verontrusting bij de corona pandemie, klimaat- en energiezorgen.
Daar waar het met corona nog mee leek te vallen hakt nu de energiecrises er flink in. De veronderstelling is dat we door de oorlog in de Oekraïne in ernstige problemen zijn geraakt.

De vraag is of dat zo is.
De enorme prijsstijgingen van energie duwen mensen in Nederland richting armoede en zal zorgen voor een kaalslag in het MKB. Tegelijkertijd maken energiebedrijven excessieve winsten en loopt de schatkist vol door de enorme opbrengsten uit aan energie gekoppelde belastingen. De crisis is dus eenvoudig op te lossen door extra winstbeheersing energiebedrijven en verlaging belastingen op energie. Maar het wordt een “energieplafond” een instrument waarmee de overheid de prijs voor energie kan sturen per te kiezen doelgroep en daarmee inkomenspolitiek kan bedrijven. Voor het MKB komt geen regeling die soelaas biedt. De energiebedrijven maken enorme winsten door de hogere tarieven. Opvallend blijft dat energie bij ons veel duurder is dan in andere EU landen. De vraag is waarom. Het vasthouden aan prijskoppelingen van energie is niet te begrijpen gelet op de enorme verschillen tussen de productiekosten van (groene) elektriciteit en gas. Ook als aangenomen moet worden dat de energiecrises door de politiek niet bewust is gecreëerd kunnen we wel vaststellen dat de gevolgen van deze crises het behalen van de doelen in The Great Reset een stuk dichterbij brengen.

Het andere angstbeeld is ons stikstofprobleem. Het is nog steeds onduidelijk in hoeverre wij dat hebben of dat wij in de klem zitten van onze gekozen natura-2000 gebieden en het stellen van afwijkende normen ten opzichte de rest van de EU. Het is niet uit te sluiten dat er sprake is van een geheel andere agenda dan ons wordt gemeld. Het grootste deel van onze grond in Nederland is in gebruik door de boeren. Het plan is om veel huizen te bouwen en daar is wel grond voor nodig en dan zitten boeren wel behoorlijk in de weg.
De migratie groeit heel snel en we zien dat in omvang ongeveer er per jaar een of twee steden van de grootte van Haarlem bij gaan komen. De verwachtingen rond bevolkingsgroei moeten mede daardoor naar boven worden bijgesteld.
De problemen van deze instroom zijn groot, de opvang, capaciteit gezondheidszorg, capaciteit infrastructuur, druk op milieu/klimaat en criminaliteit. Het feit dat de overheid deze problemen herkent zonder over te gaan tot beperking van instroom is niet geruststellend.
Het aandeel van vluchtelingen op het totaal is normaal zeer gering en het is niet staande te houden dat het migratievolume te koppelen is aan het vluchten voor geweld. Er is nu even een toestroom uit de Oekraïne, de vraag blijft waarom opvang daarvan niet kan plaatsvinden in het westen van het enorme land Oekraïne.
Uiteraard is het zo dat de omstandigheden in Europa heel veel beter zijn dan voor vele andere mensen op aarde, maar het wordt toch wat lastig om bijna 6,5 miljard mensen op te nemen in de EU. De verdeling van welvaart, zoals ook het WEF bepleit, is dan een betere optie. Voorts resteert de vraag waarom de instroom in Nederland zo groot moet zijn gelet op de bevolkingsdichtheid van Europa.

In het interview van Sven Kockelmann en Mark Rutte in Op1 van 26-9-2022 deed Rutte een interessante uitspraak:
“Het land is bezig zich voor te bereiden op het jaar 2030. Dat het gaat om klimaat en energievoorziening. Willen wij dit een land doen zijn dat modern is en schoon is en waar de rest van de wereld jaloers naar kijkt.”
Sven Kockelman is mijn favoriet maar vroeg niet door, Leon de Winter geeft een mij aansprekende analyse van het interview in zijn column imm De Telegraaf van 28 september 2022.
De pretentie dat wij leidend zullen zijn voor de wereld is beangstigend en onnozel. Een mondiaal probleem lokaal oplossen is een enge hobby met grote gevolgen voor de mensen die hier wonen.
De vraag blijft wat de invloed is van het WEF bij al deze ontwikkelingen.

Corona?

Ik ben zeker geen corona ontkenner en ben met de regering van mening dat getracht moet worden corona onder controle te krijgen. Ik neem aan dat de regering goed nadenkt en zich deskundig laat adviseren. Neemt niet weg dat er bij mij een aantal vragen opkomen om ook te snappen hoe het zit en om een evenwichtig beeld te krijgen van de situatie. De media dragen bij aan onzekerheid en onduidelijkheid door dagelijkse aandacht voor corona met steeds weer nieuwe deskundigen die zelden een eensluidende mening afgeven. 

Dingen die ik mij afvraag:

Wat is corona “hebben”? Besmet zijn of daadwerkelijk ziek zijn?

In de eerste golf werd gemeten op basis van dagelijkse informatie over IC-bezetting en overleden mensen. Nu wordt er gemeten in geconstateerde besmettingen en is er een minder frequente info over IC, ziekenhuis en doden. Is dat niet een soort appels/peren meting?

Waren er in de eerste golf dan geen besmettingen of waren die er wel, maar die wisten we niet omdat er niet werd gemeten? Als die er wel waren wat is er dan anders dan nu met besmettingen?

Nu vernemen we elke dag het aantal geconstateerde besmettingen. Mensen met klachten laten zich testen. Is het dan vreemd dat van het aantal geteste mensen er in verhouding veel besmet zijn?

We horen dagelijks het aantal geconstateerde besmettingen, maar nooit hoeveel mensen daarvoor werden getest. Daardoor is het moeilijk de metingen in een perspectief te plaatsen. Waarom wordt het aantal testen niet ook gemeld?

Als iemand positief wordt getest en dus besmet is hoe lang blijft die besmetting dan?

Besmette mensen zijn (nog) niet ziek. Wat is de relatie tussen positief geteste mensen en het aantal mensen wat daadwerkelijk ziek wordt? Met dagelijks 10.000 positieve testen en nu rond 2.000 mensen in het ziekenhuis (inclusief IC) is de relatie erg onduidelijk.

In de pers verscheen het bericht dat een terminale kankerpatiënt op de valreep een corona test is afgenomen in het ziekenhuis. Is dat zo, komt dat meer voor en waarom is dat?

Er zijn ongeveer 120 algemene ziekenhuizen in Nederland met in totaal 39.900 bedden. Er zijn nu ongeveer 2.000 corona patiënten opgenomen, dat is dan ongeveer 5% van de capaciteit. Er zou op basis van de aantallen geen paniek hoeven te zijn in de ziekenhuizen, maar die is er wel. Wat is daarvan de oorzaak?

Is de personele bezetting in ziekenhuizen te laag door de bezuinigingen op de zorg in de achterliggende jaren?

Is het zo dat aan niet corona patiënten zorg wordt onthouden in ziekenhuizen waardoor er een risico van overlijden ontstaat?

Hoe was de bedbezetting in ziekenhuizen in de jaren van de grote griepepidemieën?

Waarom is er gestopt met het testen van mensen die via Schiphol ons land binnenkomen?

Waarom komt het grootschalig testen hier moeizaam van de grond in vergelijking met andere landen om ons heen?

Is het niet vreemd dat we wereldwijd na 7 maanden corona nog geen harde feiten hebben over het verloop van de besmettingen. Zoals de mogelijkheden van overdracht en besmetting, hoe lang blijft het virus gevaarlijk: in de buitenlucht, op deurkrukken/winkelwagentjes, boodschappen in de schappen, bijeenkomsten zoals op de Dam, publiek bij sportwedstrijden, bij goede ventilatie in bejaardenhuisvesting, in de 2e kamer (150 kamerleden), etc etc etc

In de persconferentie van 12 oktober 2020 is aangegeven dat een belangrijke besmettingshaard is de thuisfeestjes. Om dat te bestrijden mag er na 20 uur geen alcohol meer verkocht worden. Is het zo dat de horeca is gesloten om te voorkomen dat thuisfeestjes door de horeca worden gestimuleerd? En is redelijkerwijs vastgesteld dat dit ook zo is?

In artikel 6 van de grondwet is vastgelegd dat er vrijheid van religie is. Betekent dat gelovigen niet gehouden zijn aan maatregelen ter bescherming van ons aller volksgezondheid? Is de vrijheid om te geloven alleen gewaarborgd als dat in de kerk kan?

Was het geen optie om elke betrapte thuisfeester een directe boete op te leggen van €1.000 en de locatie-eigenaar een boete van €4.000? Weliswaar is handhaven lastig door gebrek aan BOA’s, ondanks dat lezen we elke week wel in de krant over vastgestelde tuinfeesten. Die kunnen toch dan zwaar worden beboet en als afschrikwekkend voorbeeld dienen om anderen te ontmoedigen?

Is het een optie om militairen tijdelijk in te zetten als BOA?

In de statistieken wordt niet echt duidelijk dat in de landen waar mondkapjes verplicht zijn het beter gaat dan bij ons. Toch is er een overweging een mondkapjesplicht in te voeren, waarom dan? Of is de overweging dat de plicht tot een mondkapje niet echt zal helpen, maar mensen doet beseffen dat er iets ernstigs aan de hand is?

In de persconferentie geeft de regering aan dat het doel is het virus te verslaan en onder controle te krijgen. Wanneer is er sprake van de situatie dat het virus onder controle is en verslagen is?

In de statistieken van het RIVM is zichtbaar dat met name mensen overlijden in de leeftijdscategorie van 65+ met een piek voor de 80plussers. Voor een juist beeld de statistieken lezen van 27 februari. Is het een optie de situatie voor jongeren te versoepelen en voor ouderen in hun eigen belang wat strenger te zijn? Daarbij kan toch ook een beroep worden gedaan op de ouderen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen grenzen te bepalen?

Op de kaart van de besmettingen is duidelijk te zien dat er een concentratie is in de Zuid Holland, Amsterdam en in zekere mate in midden en zuid Nederland. Is het geen optie om de maatregelen voor rode gebieden te verscherpen en voor het gebied daarbuiten te versoepelen?

Ondanks de vele vragen houd ik mij aan de maatregelen van de overheid. Niet omdat het mij duidelijk is (zie boven), maar omdat we eens moeten ophouden om overal tegen te zijn of doorlopend alles ter discussie te stellen. Gewoon wat meer solidariteit in afwachting van de oplossing van het kabinet. Ik hoop wel dat ze die weten……..