EPD

Er wordt nu al jaren gepraat over het wel/niet invoeren van het Electronisch Patiënten Dossier (EPD).

Invoering van een dergelijk systeem zal betekenen dat er sneller gerichte zorg kan worden geleverd en dat de zorg goedkoper zal worden. De efficiency neemt toe, zoals bijvoorbeeld niet in twee verschillende ziekenhuizen dezelfde foto’s maken. Elektronische medicijnbewaking in plaats van dure apothekers en nog veel meer. Tijdwinst en geldwinst.

Ook is bij een toenemende eigen verantwoordelijkheid van burgers het goed dat iedereen zelf kan zien wat er in zijn dossier staat en wat medische behandelingen kosten.

Tegenstanders van de invoering van EPD voeren als bezwaar aan de privacy. Men suggereert min of meer dat met het EPD medische gegevens van patiënten op straat liggen. Dat lijkt mij onzin, banken slagen er redelijk goed in onze financiele gegevens te beschermen en daarnaast zit aan alles wel een bepaald (soms theoretisch) risico.

Nu wijzen diverse onderzoeken uit dat in de buurt van 90% van de bevolking voor het EPD is, een hele grote meerderheid dus. Om hier nu mee verder te kunnen is het een goed plan om iedereen op te nemen in het EPD die dat zelf wil en dat zij die niet willen gewoon niet meedoen.

Omdat het EPD besparend zal werken op de kosten van zorg is het dan wel redelijk dat deelnemers EPD een korting krijgen op hun zorgpremie. In mijn vorige post noemde ik de EPD ook als een der dingen die de zorgkosten omlaag kunnen brengen.

kosten van zorg is een grote zorg

De geplaatste bom is voorlopig onschadelijk gemaakt. De PvdA zag na een ongewoon stembusresultaat de kans schoon om er een nivelleringsfeest van te maken in plaats van economisch herstel centraal te stellen. Gekozen middel was de zorgpremie, maar dat is van de baan, nu afwachten hoe de nieuwe aanpak uitpakt voor de burger.

Als de politiek het zo goed meent met de financieel zwakkeren dan is het terugdringen en beheersen van de kosten van zorg een voorwaarde. Een efficiencyslag in die kosten is noodzakelijk om de mensen met een krappe beurs te behoeden voor vervelende eigen risico’s en steeds verder oplopende premies. Besparen op zorg is dus niet alleen noodzakelijk, maar ook zeer sociaal. Ik weet best dat lasten verzwaren voor de burgers veel makkelijker is dan besparen aan de uitgavenkant. Toch maar doen.

Ik zal wat helpen en wat mogelijkheden aanreiken (zie ook het onderzoek van RTL Nieuws):

  • De regelgeving aanpassen dat minder massaal medicijnen moeten worden weggegooid;
  • Medicijnen voorschrijven in kleinere verpakkingen, vaak te veel pillen voor een tijdelijke kwaal;
  • Het invoeren van de Zorginfrastructuur, vroeger EPD (Electronisch Patiënten Dossier), niet langer uitstellen; de uitwisseling van gegevens tussen diverse behandelende specialisten gaat miljoenen schelen;
  • Het nut van apothekers toetsen aan de de digitale mogelijkheden tot controle op medicijngebruik via het EPD.
  • Medische specialisten in loondienst en onderbrengen in een CAO die is gekoppeld aan de nieuwe regelgeving voor publiek betaalde functionarissen;
  • Met het Slotervaart Ziekenhuis als voorbeeld afscheid nemen van een belangrijk deel van de bureaucratie en inefficiënt (middel)management);
  • Bestuurders van zorgorganisaties betalen conform de nieuwe richtlijn voor publiek betaalde functionarissen;
  • Raden van Toezicht afschaffen of waarborgen dat ze goed toezicht houden;
  • De enorme winsten die door verzekeraars op zorgpremies worden gemaakt afromen, het FNV is al in verzet tegen het verhogen van het eigen risico in relatie tot de winsten op de premies;

Iedereen die zijn best doet kan er nog wel een paar bij verzinnen.

De enorme besparingen die kunnen worden gedaan kunnen worden verdeeld over de patiënten (burgers die de premie betalen) en de onderbetaalde handen aan de bedden.

Is er hoop dat dit kan lukken? De enquête van RTL Nieuws geeft aan dat ruim 63% van de ondervraagden niet gelooft dat de overheid dit op orde krijgt.
Misschien een link van dit bericht naar Rutte en Samsom?