Illegalen strafbaar?

Stel je woont in een land, waar je leven wordt bedreigd of een normaal leven je op andere wijze onmogelijk wordt gemaakt. Je besluit je land te ontvluchten, dat is geen lichtvaardig besluit dunkt mij, de redenen zullen zeker zwaarwichtig zijn. En je moet geld hebben, reizen is niet gratis.

Na vele afwegingen besluit je te vluchten naar Nederland. De procedure is dan dat je je hier meldt bij de IND met een verzoek om toelating en afgifte van de daartoe benodigde verblijfspapieren (VVR, visum of MVV). Meld je je niet bij de IND dan verblijf je hier illegaal, maar als je goede redenen hebt, waarom dan niet gemeld? De redenen om naar Nederland te vluchten worden hier getoetst aan de wettelijke normen en als blijkt dat de redenen om naar hier te komen volgens de hier geldende voorwaarden niet voldoende zwaarwichtig blijken dat worden de verblijfspapieren geweigerd en wordt je een verblijf in Nederland ontzegt. Blijf je ondanks die weigering toch in Nederland, dan ben je illegaal.

imagesNu wil de VVD illegaal verblijf strafbaar stellen en daarmee kennelijk afgewezen vluchters de ruimte bieden om hier te gaan procederen. Dat lijkt onzin, want de status van een illegaal staat vast en het enige wat dient te gebeuren is een vertrek uit Nederland. Hoezo strafbaar? Gewoon de afgewezen vluchteling even helpen bij zijn vetrek uit Nederland, maar geen cellen of rechtszalen mee vullen.

Als we allemaal willen dat illegalen hier ondanks een afwijzing toch blijven dan rest ons het legaliseren van die illegalen en alsnog afgifte van verblijfspapieren. Ingewikkelder is het niet, tenzij we toch halfslachtig en onduidelijk gaan zitten polderen en valse emoties oproepen uit in dit geval misplaatste menslievendheid.  Waarom is het zo Nederlands om regels te maken waar we ons niet aan willen houden? Maak die regels dan niet, we hebben er immers al zat!
Maar ja, de PvdA heeft dit in de kabinetsformatie uitgeruild en dus moet rood op de blaren zitten. Leermoment Samsom en Spekman: idealen kunnen niet worden uitgeruild.

Een van mijn vaste lezers vroeg mijn mening over het wel/niet bestraffen van illegalen, bij deze dus……

 

Het Dialogues House

Middels haar “Dialogues House” biedt de ABN AMRO in Amsterdam een podium aan de discussie en nieuwe initiatieven voor bank en maatschappij. Op vrijdag 19 april 2013 stond een debat op het programma met als titel “Bankers meet Politicians”. Dit kwam onder mijn aandacht en ik besloot als toeschouwer het debat bij te wonen. Immers ging het om een debat tussen jonge bankiers en jonge politicy met daaraan verbonden een door een panel toe te kenen “debaters price”.
Het panel (jury), bestaande uit Caroline Princen (RvB ABN AMRO), Lex Hoogduin (hoogleraar UVA), Jan de Wit (SP 2e Kamer) en Fatihya Abdi (winnares 2012), poneerde een drietal stellingen, waarover gedebatteerd werd. Jan de Wit was ook de voorzitter van de Parlementaire Enquete Financieel Stelsel.

De drie stellingen gingen over het herstel van het vertrouwen in de banken en de financiële crisis. In het debat, dat vakkundig werd geleid door Laurens van der Horst, viel op de betrokkenheid en actuele kennis van de deelnemers en hun verbale vaardigheden. Erg leuk om te zien!

Caroline PrincenPrincen stelde dat haar bank al vele jaren doende is het vertrouwen in de markt te herstellen, maar dat alle pogingen daartoe niet echt iets opleveren. Ze gaf aan dat het succesvol terugwinnen van vertrouwen het beste kan in een samenwerking tussen bank, klant en maatschappij. Terecht merkte een deelnemer op dat in tegenspoed er gezocht wordt naar samenwerking en winsten in het verleden zeker niet “samen” werden gedeeld.

 

 

Economie is geen exacte wetenschap en dat gevoel bekruipt mij ook als ik luister naar Lex Hoogduinprofessor Hoogduin. Zijn studieboeken vol met bekende modellen en zijn loopbaan bij gevestigde bankiers (o.a. DNB) zijn geen voedingsbodem voor vernieuwing en anders denken. Een der deelneemsters propageerde om meer “Out of the Box” te denken los van de gevestigde ideeën en modellen. Bijvoorbeeld een economie die niet alleen maar uitgaat van groei. Hoogduin gaf aan dat we groei nodig hebben om gelukkig te worden.

 

Jan_de_Wit1Ook bij Jan de Wit leeft het idee dat we bereid moeten zijn om zaken geheel anders aan te pakken. Dat idee past prima bij de SP, maar De Wit was heel goed in staat om op degelijke wijze zaken te benoemen, waarbij de ervaringen als voorzitter van de commissie waardevol zullen zijn geweest.

Wat opviel dat bij de debatterende jongeren de meerderheid niet zo gelooft dat op korte termijn (5 jaar?) de crisis bedwongen wordt en het vertrouwen in de financiële sector wordt hersteld. Alles bij elkaar vond ik het een zinvolle en erg leuke middag met dank aan de ABN AMRO.

Paardenfraude

Willy van Selten is een vleeshandelaar uit Oss. Hij verhandelt een enorm volume aan vlees in het binnenland, maar hoofdzakelijk in het buitenland. Het betreft in hoofdzaak “industrievlees” en dat is vlees bestemd voor verwerking in producten (b.v. snacks) en is niet bedoeld voor de detailhandel richting consument.

Paard

Paard

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrapt van Selten op overtredingen van wettelijke bepalingen en terecht neemt men actie. Voor zover uit de pers bekend gaat het om een tweetal overtredingen:
a) Het verwerken van paardenvlees in rundvleesproducten, zonder dat te melden;
b) Het verwerken van paardenvlees (volume niet bekend), waarvan de herkomst niet bekend is c.q. niet kan worden vastgesteld.
Hoewel niet is vastgesteld dat deze overtredingen direct de volksgezondheid bedreigen moet het overtreden van wettelijke regels worden bestraft. Dat had gekund via opleggen van aanzienlijke materiële boetes aan het bedrijf, maar liever nog aan Van Selten persoonlijk. Maar zo gaat het niet, het komt in de media, wordt opgeblazen, het bedrijf komt tot stilstand en inmiddels is er een faillissement. Jammer, want hierdoor gaat werkgelegenheid en honderden miljoenen aan export verloren, het is vrijwel ondenkbaar dat het exportgat wat nu valt zo maar door andere bedrijven kan worden ingevuld.

De NVWA gaat, zoals het hoort, op de bres voor ons aller volksgezondheid, en besluit om door Van Selten geleverd vlees terug te halen, het liefst met terugwerkende kracht tot het jaar 2011. Men berekent dat er dan 50.000 ton vlees retour moet (let wel: 50 miljoen kilo!). Grote vraag is of dat vlees er nog is, waarschijnlijker is dat het meeste vlees al verwerkt is in een eindproduct (frikandel!) en door de fastfoodconsument is opgepeuzeld. De omvangrijke en dure operatie (kost miljoenen) lijkt nauwelijks uitvoerbaar en zal marktverstorend werken, waardoor aanzienlijke prijsverhogingen voor de consument dreigen.

De vraag komt op of de acties wel in enige redelijke verhouding staan tot het probleem. Zou het niet beter zijn geweest voor ons allemaal als:
a) Er zodanige boetes zouden zijn opgelegd dat het bedrijf was blijven bestaan, maar nooit meer de behoefte had gehad de wet te overtreden;
b) Het nog niet verwerkte vlees bij afnemers te keuren en bij goedkeuring te voorzien van een label “paardenvlees toegevoegd” en er gewoon volgens plan frikandellen van te maken.

Nu is er een hype ontstaan richting bedreiging volksgezondheid en is de indruk gewekt dat paardenvlees inferieur zou zijn. Ook hier zorgen onze angstige “hoog opgeleide bestuurders zonder enige praktijkervaring” in samenwerking met een sensatiebeluste pers weer voor onnodige en onevenredige schade aan onze toch steeds kwetsbaar wordende economie.