Angst voor voedsel

In mijn artikel van 25 augustus 2012 over de Volksvertegenwoordiging en hun drang naar nog meer regels besteedde ik aandacht aan het enorme verlies aan goed voedsel door het voedsel te voorzien van een THT-dartum. Het duurt soms even voordat mijn prangende roy_150stukjes doordingen, maar nu is  het zo ver. Eerst al op 16 maart 2014 in de VIVA en vandaag in een groot artikel op de voorpagina van de Telegraaf. Staatssecretaris Dijksma komt tot genoegen van Roy van der Ploeg van het Voedingscentrum met een voorstel om op een aantal artikelen de tht-datum te schrappen.

Als er een einde komt aan de verspilling en mensen weer de ruimte krijgen voor hun eigen verantwoordelijkheid dan komt er zo maar jaarlijks 2,5 miljard aan goed eten beschikbaar. Ook goed nieuws voor Voedselbanken?

Nico Tromp, huisarts

Ik heb geen huisarts meer. Tot voor kort was Nico Tromp gedurende decennia mijn huisarts. Geen gewone man, gelukkig maar, want daar houd ik niet zo van. Nico heeft een einde aan zijn leven gemaakt en het lijkt er op dat een geval van stervensbegeleiding dan wel euthanasie van een van zijn patiënten daarmee te maken heeft.

395875_273037319431040_392673850_nAfgelopen vrijdag 11 oktober hebben we afscheid genomen van Nico. De grote opkomst die avond in Ahoj in Tuitjenhorn geeft aan dat heel erg veel mensen Nico zullen missen.

Nico koos soms voor onorthodoxe oplossingen, maar binnen mijn ervaring wel steeds in het belang van zijn patiënt. Ik heb in de loop der jaren daar verschillende voorbeelden van, alleen al in ons gezin. Zeurpieten hield Nico niet zo van.

Met veel machtsvertoon is Nico door de politie opgepakt in zijn praktijk in verband met onderzoek naar het overlijden van een van zijn patiënten in augustus. Er is uiteraard niets op tegen om het handelen van een arts aan de wettelijke kaders te toetsen, wel tegen buitenproportioneel optreden van de politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het bericht van IGZ over de schorsing van Nico is op grond van de suggestieve inhoud niet OK, lees het persbericht maar:

Bevel voor Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn – Nieuwsbericht | 04-10-2013                                       De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 2 oktober 2013 Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn een bevel gegeven. Het bevel houdt in dat huisarts Tromp geen zorg meer verleent of op een andere manier betrokken is bij de (organisatie van) de individuele gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk. De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening door huisarts Tromp. De heer Tromp heeft als arts bij een patiënt onzorgvuldig gehandeld en richtlijnen genegeerd. Hierover heeft de inspectie een melding gekregen. Vanwege de aard van de melding heeft de inspectie het Openbaar Ministerie ingeschakeld. De bevindingen uit het procesdossier van het OM zijn voor de inspectie aanleiding om de huisartsenpraktijk een bevel op te leggen. Het bevel geldt tot het moment dat de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de zorg door huisarts Tromp voldoet aan de wettelijke voorwaarden van verantwoorde zorgverlening. Ons heeft op 8 oktober 2013 het trieste bericht bereikt dat huisarts Tromp is overleden. Uit piëteit met zijn nabestaanden wordt dit bericht op maandag 14 oktober verwijderd.

 

Het IGZ concludeert al voordat het onderzoek is gestart en zijn media geactiveerd. In de Alkmaarsche Courant van 12-10-2013 laat zegsvrouwe Sylvie de Peijper van IGZ weten dat de regels zijn gevolgd en er dus juist is gehandeld. Het blijkt dat elk empathisch beoordelingsvermogen bij IGZ ontbreekt en men geen enkel zicht heeft op hoe zaken in de praktijk worden ervaren. Gelukkig voor de IGZ zijn er (steeds meer) regels.

Logisch is dat de wet om toetsing vraagt bij de wens tot levenseinde van een medemens. De toetsing laat onverlet dat het besluit tot een levenseinde aan de mens zelf is en niet aan begeleiders en artsen. Het opstellen van de regels kan niet los worden gezien van bestaande en historische religieuze invloeden. Belangrijk is dat iemand zijn eigen keuze kan maken vanuit zijn persoonlijke levensovertuiging en hoe die keuze ook is, deze moet worden gerespecteerd.

In de Alkmaarsche Courant van 12-10-2013 staat ook een interview met Hans Gimbel,  lid van de zorgadviescommissie 2e Kamer fractie CDA en voorzitter huisartsengroep Heerhugowaard. Gimbel geeft aan te twijfelen of hier sprake was van euthanasie of dat het behandeling betrof van een patiënt in een terminale fase. Voorts voorziet hij door het handelen van IGZ veel onrust onder huisartsen en ook patiënten. Wel is duidelijk geworden dat de familie van de overledene erg blij was met het optreden van hun huisarts Tromp.

Uiteraard ken ik niet het motief van Nico Tromp om uit het leven te stappen en afscheid te nemen van zijn gezin. Onze hele familie betreurt zeer wat er is gebeurd. We zullen Nico vreselijk missen.

De voorzichtigheid van pensioenfondsen

Mensen hebben de behoefte om tijdens hun arbeidzame periode geld opzij te leggen voor later. Later, als ze niet meer willen/kunnen is er dan gespaard voor het in stand houden van een bepaalde levensstandaard. Deze behoefte is vaak voor mensen in loondienst gegroeid tot een spaarverplichting. Ingangsdatum van de voorziening is gelijk voor iedereen, terwijl mensen niet gelijk zijn.

animaatjes-pensioen-49855

Al dan niet als onderdeel van de structurele beschermende zorg werden voor werknemers organisaties (pensioenfondsen) opgezet die gingen passen op hun spaargeld (pensioen) voor later, hun uitgestelde loon dus. In deze organisaties, vaak stichtingen, moet zorgvuldig gelet worden op het geld van hen die het inleggen voor later, de werknemers dus. Je zou zeggen als het geld van de werknemers is dan moeten zij er ook zelf op passen, maar nee, daar werden externe bestuurders voor aangetrokken met een vermeende deskundigheid.

In zijn rapport van 1 januari 2011 beschrijft Frits Bosch op heldere wijze hoe met name in de jaren negentig de pensioenfondsen belegden in aandelen en ondanks de hausse er niet in slaagden marktconforme rendementen te behalen. De beursval in de laatste jaren is echter wel meegemaakt en veel van de pensioengelden van hun leden verdampten. Op basis van hun deskundigheid kozen de bestuurders voor risicovol beleggen en werden daarbij niet gehinderd door al die gewichtige toezichthouders. De werkelijke eigenaren van de pensioengelden, de deelnemende werknemers (leden), zijn de klos. Ook even aandacht voor wat Frits Bosch schrijft over de uitholling van de pensioenfondsen met name door onze betrouwbare overheid.

Ondanks de vaak desastreuze beleggingsresultaten, die in veel gevallen nu ook leiden tot pensioenkortingen, menen de bestuurders nu goed bezig te zijn met het beleggen van de pensioengelden veelal buiten Nederland. Als mogelijke impuls ter verbetering van investeringen in onze kwakkelende economie en groeiende werkloosheid, ook onder deelnemers aan de pensioenfondsen, doet de regering een beroep op pensioenfondsen om in het binnenland te beleggen en te investeren. Dat willen pensioenfondsen wel, met enige aarzeling en graag met een garantie van de overheid, immers is Nederland als land om in te investeren zeer risicovol, toch?

In hun vermeende zorgvuldigheid gaan de bestuurders er aan voorbij dat het in hun belang is te investeren in het land waarin hun deelnemers de premies moet opbrengen voor het opbouwen van pensioen. Een toenemende werkeloosheid is ongunstig dus voor het sparen voor later en dat is toch het doel van pensioenfondsen. Ook hier lijkt weer aan de orde dat uit het oog is verloren waar het nu eigenlijk allemaal om gaat, maar dat is een veel voorkomend risico met beroepsbestuurders (veelal oud politici), die geen warme band hebben met een doel.

Excuses, wel of niet?

UnknownOnlangs toonde Nederland bij monde van minister Asscher spijt en berouw over onze rol in de slavenhandel, die officieel stopte nu 150 jaar geleden. Het aanbieden van excuses bleek een stap te ver en het is geruststellend te lezen dat president Bouterse van Suriname het ons vergeeft.

De vraag is nu in hoeverre excuses kunnen worden verlangd van mensen, wiens voorvaderen zich misdroegen in een ander historisch tijdsbeeld en aan wie precies moeten die excuses dan worden aangeboden? Betekent dit dat de mensen van nu aanspreekbaar zijn op historische misstanden? Dat zou geen goed nieuws zijn voor de Duitsers van nu. En als we er op aanspreekbaar zijn moeten we dan ook niet het door de misstanden behaalde economisch voordeel (de welvaart van nu) gaan delen met de nazaten van de slachtoffers van destijds?

Als excuses kunnen worden verlangd voor historische misstanden dan is er nog veel te doen. Ik noem maar wat:
– USA versus indianen,
– Italie inzake Romeinen versus joden, christenen, etc,
– Turken versus Armeense genocide,
– Irak versus Koerden,
– Australië versus Aboriginals,
– Nieuw Zeeland versus Maori’s,
– Maori’s versus eerdere bewoners,
– Europa versus WOI,
– Duitsland, Italië en Japan versus WOII,
Stalin versus Russische bevolking,
– alle Europese landen met kolonies,
– Columbus & Spanje versus Zuid Amerika,
– Nederland versus politionele acties Indonesië,
Soeharto versus Indonesische bevolking,
– Oorlogen in Joegoslavië.
En al die vele andere afschuwelijke misstanden, teveel om op te noemen, want de gehele mensheid is veel verwijtbaar.

Zou het juist zijn dat wij als Nederland het voortouw nemen, al dan niet gedreven door een masochistische slachtofferrol, en dat wij excuses maken voor het verleden, zelfs aan omstreden mensen als Bouterse en dat wij bereid zijn om met terugwerkende kracht onze zeehelden tot oorlogsmisdadigers te verklaren?

Zolang we er met zijn allen niet in slagen om geweld en eigen belang uit te bannen zullen er steeds nieuwe redenen zijn voor excuses en hebben mijns inziens excuses voor het verleden iets hypocriets. Bovendien kun je gebeurtenissen niet los zien van  hun historische achtergrond. Het lijkt mij incorrect het verleden te toetsen aan de normen van het heden.

 

 

Illegalen strafbaar?

Stel je woont in een land, waar je leven wordt bedreigd of een normaal leven je op andere wijze onmogelijk wordt gemaakt. Je besluit je land te ontvluchten, dat is geen lichtvaardig besluit dunkt mij, de redenen zullen zeker zwaarwichtig zijn. En je moet geld hebben, reizen is niet gratis.

Na vele afwegingen besluit je te vluchten naar Nederland. De procedure is dan dat je je hier meldt bij de IND met een verzoek om toelating en afgifte van de daartoe benodigde verblijfspapieren (VVR, visum of MVV). Meld je je niet bij de IND dan verblijf je hier illegaal, maar als je goede redenen hebt, waarom dan niet gemeld? De redenen om naar Nederland te vluchten worden hier getoetst aan de wettelijke normen en als blijkt dat de redenen om naar hier te komen volgens de hier geldende voorwaarden niet voldoende zwaarwichtig blijken dat worden de verblijfspapieren geweigerd en wordt je een verblijf in Nederland ontzegt. Blijf je ondanks die weigering toch in Nederland, dan ben je illegaal.

imagesNu wil de VVD illegaal verblijf strafbaar stellen en daarmee kennelijk afgewezen vluchters de ruimte bieden om hier te gaan procederen. Dat lijkt onzin, want de status van een illegaal staat vast en het enige wat dient te gebeuren is een vertrek uit Nederland. Hoezo strafbaar? Gewoon de afgewezen vluchteling even helpen bij zijn vetrek uit Nederland, maar geen cellen of rechtszalen mee vullen.

Als we allemaal willen dat illegalen hier ondanks een afwijzing toch blijven dan rest ons het legaliseren van die illegalen en alsnog afgifte van verblijfspapieren. Ingewikkelder is het niet, tenzij we toch halfslachtig en onduidelijk gaan zitten polderen en valse emoties oproepen uit in dit geval misplaatste menslievendheid.  Waarom is het zo Nederlands om regels te maken waar we ons niet aan willen houden? Maak die regels dan niet, we hebben er immers al zat!
Maar ja, de PvdA heeft dit in de kabinetsformatie uitgeruild en dus moet rood op de blaren zitten. Leermoment Samsom en Spekman: idealen kunnen niet worden uitgeruild.

Een van mijn vaste lezers vroeg mijn mening over het wel/niet bestraffen van illegalen, bij deze dus……

 

Het Dialogues House

Middels haar “Dialogues House” biedt de ABN AMRO in Amsterdam een podium aan de discussie en nieuwe initiatieven voor bank en maatschappij. Op vrijdag 19 april 2013 stond een debat op het programma met als titel “Bankers meet Politicians”. Dit kwam onder mijn aandacht en ik besloot als toeschouwer het debat bij te wonen. Immers ging het om een debat tussen jonge bankiers en jonge politicy met daaraan verbonden een door een panel toe te kenen “debaters price”.
Het panel (jury), bestaande uit Caroline Princen (RvB ABN AMRO), Lex Hoogduin (hoogleraar UVA), Jan de Wit (SP 2e Kamer) en Fatihya Abdi (winnares 2012), poneerde een drietal stellingen, waarover gedebatteerd werd. Jan de Wit was ook de voorzitter van de Parlementaire Enquete Financieel Stelsel.

De drie stellingen gingen over het herstel van het vertrouwen in de banken en de financiële crisis. In het debat, dat vakkundig werd geleid door Laurens van der Horst, viel op de betrokkenheid en actuele kennis van de deelnemers en hun verbale vaardigheden. Erg leuk om te zien!

Caroline PrincenPrincen stelde dat haar bank al vele jaren doende is het vertrouwen in de markt te herstellen, maar dat alle pogingen daartoe niet echt iets opleveren. Ze gaf aan dat het succesvol terugwinnen van vertrouwen het beste kan in een samenwerking tussen bank, klant en maatschappij. Terecht merkte een deelnemer op dat in tegenspoed er gezocht wordt naar samenwerking en winsten in het verleden zeker niet “samen” werden gedeeld.

 

 

Economie is geen exacte wetenschap en dat gevoel bekruipt mij ook als ik luister naar Lex Hoogduinprofessor Hoogduin. Zijn studieboeken vol met bekende modellen en zijn loopbaan bij gevestigde bankiers (o.a. DNB) zijn geen voedingsbodem voor vernieuwing en anders denken. Een der deelneemsters propageerde om meer “Out of the Box” te denken los van de gevestigde ideeën en modellen. Bijvoorbeeld een economie die niet alleen maar uitgaat van groei. Hoogduin gaf aan dat we groei nodig hebben om gelukkig te worden.

 

Jan_de_Wit1Ook bij Jan de Wit leeft het idee dat we bereid moeten zijn om zaken geheel anders aan te pakken. Dat idee past prima bij de SP, maar De Wit was heel goed in staat om op degelijke wijze zaken te benoemen, waarbij de ervaringen als voorzitter van de commissie waardevol zullen zijn geweest.

Wat opviel dat bij de debatterende jongeren de meerderheid niet zo gelooft dat op korte termijn (5 jaar?) de crisis bedwongen wordt en het vertrouwen in de financiële sector wordt hersteld. Alles bij elkaar vond ik het een zinvolle en erg leuke middag met dank aan de ABN AMRO.

Paardenfraude

Willy van Selten is een vleeshandelaar uit Oss. Hij verhandelt een enorm volume aan vlees in het binnenland, maar hoofdzakelijk in het buitenland. Het betreft in hoofdzaak “industrievlees” en dat is vlees bestemd voor verwerking in producten (b.v. snacks) en is niet bedoeld voor de detailhandel richting consument.

Paard

Paard

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrapt van Selten op overtredingen van wettelijke bepalingen en terecht neemt men actie. Voor zover uit de pers bekend gaat het om een tweetal overtredingen:
a) Het verwerken van paardenvlees in rundvleesproducten, zonder dat te melden;
b) Het verwerken van paardenvlees (volume niet bekend), waarvan de herkomst niet bekend is c.q. niet kan worden vastgesteld.
Hoewel niet is vastgesteld dat deze overtredingen direct de volksgezondheid bedreigen moet het overtreden van wettelijke regels worden bestraft. Dat had gekund via opleggen van aanzienlijke materiële boetes aan het bedrijf, maar liever nog aan Van Selten persoonlijk. Maar zo gaat het niet, het komt in de media, wordt opgeblazen, het bedrijf komt tot stilstand en inmiddels is er een faillissement. Jammer, want hierdoor gaat werkgelegenheid en honderden miljoenen aan export verloren, het is vrijwel ondenkbaar dat het exportgat wat nu valt zo maar door andere bedrijven kan worden ingevuld.

De NVWA gaat, zoals het hoort, op de bres voor ons aller volksgezondheid, en besluit om door Van Selten geleverd vlees terug te halen, het liefst met terugwerkende kracht tot het jaar 2011. Men berekent dat er dan 50.000 ton vlees retour moet (let wel: 50 miljoen kilo!). Grote vraag is of dat vlees er nog is, waarschijnlijker is dat het meeste vlees al verwerkt is in een eindproduct (frikandel!) en door de fastfoodconsument is opgepeuzeld. De omvangrijke en dure operatie (kost miljoenen) lijkt nauwelijks uitvoerbaar en zal marktverstorend werken, waardoor aanzienlijke prijsverhogingen voor de consument dreigen.

De vraag komt op of de acties wel in enige redelijke verhouding staan tot het probleem. Zou het niet beter zijn geweest voor ons allemaal als:
a) Er zodanige boetes zouden zijn opgelegd dat het bedrijf was blijven bestaan, maar nooit meer de behoefte had gehad de wet te overtreden;
b) Het nog niet verwerkte vlees bij afnemers te keuren en bij goedkeuring te voorzien van een label “paardenvlees toegevoegd” en er gewoon volgens plan frikandellen van te maken.

Nu is er een hype ontstaan richting bedreiging volksgezondheid en is de indruk gewekt dat paardenvlees inferieur zou zijn. Ook hier zorgen onze angstige “hoog opgeleide bestuurders zonder enige praktijkervaring” in samenwerking met een sensatiebeluste pers weer voor onnodige en onevenredige schade aan onze toch steeds kwetsbaar wordende economie.