De voorzichtigheid van pensioenfondsen

Mensen hebben de behoefte om tijdens hun arbeidzame periode geld opzij te leggen voor later. Later, als ze niet meer willen/kunnen is er dan gespaard voor het in stand houden van een bepaalde levensstandaard. Deze behoefte is vaak voor mensen in loondienst gegroeid tot een spaarverplichting. Ingangsdatum van de voorziening is gelijk voor iedereen, terwijl mensen niet gelijk zijn.

animaatjes-pensioen-49855

Al dan niet als onderdeel van de structurele beschermende zorg werden voor werknemers organisaties (pensioenfondsen) opgezet die gingen passen op hun spaargeld (pensioen) voor later, hun uitgestelde loon dus. In deze organisaties, vaak stichtingen, moet zorgvuldig gelet worden op het geld van hen die het inleggen voor later, de werknemers dus. Je zou zeggen als het geld van de werknemers is dan moeten zij er ook zelf op passen, maar nee, daar werden externe bestuurders voor aangetrokken met een vermeende deskundigheid.

In zijn rapport van 1 januari 2011 beschrijft Frits Bosch op heldere wijze hoe met name in de jaren negentig de pensioenfondsen belegden in aandelen en ondanks de hausse er niet in slaagden marktconforme rendementen te behalen. De beursval in de laatste jaren is echter wel meegemaakt en veel van de pensioengelden van hun leden verdampten. Op basis van hun deskundigheid kozen de bestuurders voor risicovol beleggen en werden daarbij niet gehinderd door al die gewichtige toezichthouders. De werkelijke eigenaren van de pensioengelden, de deelnemende werknemers (leden), zijn de klos. Ook even aandacht voor wat Frits Bosch schrijft over de uitholling van de pensioenfondsen met name door onze betrouwbare overheid.

Ondanks de vaak desastreuze beleggingsresultaten, die in veel gevallen nu ook leiden tot pensioenkortingen, menen de bestuurders nu goed bezig te zijn met het beleggen van de pensioengelden veelal buiten Nederland. Als mogelijke impuls ter verbetering van investeringen in onze kwakkelende economie en groeiende werkloosheid, ook onder deelnemers aan de pensioenfondsen, doet de regering een beroep op pensioenfondsen om in het binnenland te beleggen en te investeren. Dat willen pensioenfondsen wel, met enige aarzeling en graag met een garantie van de overheid, immers is Nederland als land om in te investeren zeer risicovol, toch?

In hun vermeende zorgvuldigheid gaan de bestuurders er aan voorbij dat het in hun belang is te investeren in het land waarin hun deelnemers de premies moet opbrengen voor het opbouwen van pensioen. Een toenemende werkeloosheid is ongunstig dus voor het sparen voor later en dat is toch het doel van pensioenfondsen. Ook hier lijkt weer aan de orde dat uit het oog is verloren waar het nu eigenlijk allemaal om gaat, maar dat is een veel voorkomend risico met beroepsbestuurders (veelal oud politici), die geen warme band hebben met een doel.

Excuses, wel of niet?

UnknownOnlangs toonde Nederland bij monde van minister Asscher spijt en berouw over onze rol in de slavenhandel, die officieel stopte nu 150 jaar geleden. Het aanbieden van excuses bleek een stap te ver en het is geruststellend te lezen dat president Bouterse van Suriname het ons vergeeft.

De vraag is nu in hoeverre excuses kunnen worden verlangd van mensen, wiens voorvaderen zich misdroegen in een ander historisch tijdsbeeld en aan wie precies moeten die excuses dan worden aangeboden? Betekent dit dat de mensen van nu aanspreekbaar zijn op historische misstanden? Dat zou geen goed nieuws zijn voor de Duitsers van nu. En als we er op aanspreekbaar zijn moeten we dan ook niet het door de misstanden behaalde economisch voordeel (de welvaart van nu) gaan delen met de nazaten van de slachtoffers van destijds?

Als excuses kunnen worden verlangd voor historische misstanden dan is er nog veel te doen. Ik noem maar wat:
– USA versus indianen,
– Italie inzake Romeinen versus joden, christenen, etc,
– Turken versus Armeense genocide,
– Irak versus Koerden,
– Australië versus Aboriginals,
– Nieuw Zeeland versus Maori’s,
– Maori’s versus eerdere bewoners,
– Europa versus WOI,
– Duitsland, Italië en Japan versus WOII,
Stalin versus Russische bevolking,
– alle Europese landen met kolonies,
– Columbus & Spanje versus Zuid Amerika,
– Nederland versus politionele acties Indonesië,
Soeharto versus Indonesische bevolking,
– Oorlogen in Joegoslavië.
En al die vele andere afschuwelijke misstanden, teveel om op te noemen, want de gehele mensheid is veel verwijtbaar.

Zou het juist zijn dat wij als Nederland het voortouw nemen, al dan niet gedreven door een masochistische slachtofferrol, en dat wij excuses maken voor het verleden, zelfs aan omstreden mensen als Bouterse en dat wij bereid zijn om met terugwerkende kracht onze zeehelden tot oorlogsmisdadigers te verklaren?

Zolang we er met zijn allen niet in slagen om geweld en eigen belang uit te bannen zullen er steeds nieuwe redenen zijn voor excuses en hebben mijns inziens excuses voor het verleden iets hypocriets. Bovendien kun je gebeurtenissen niet los zien van  hun historische achtergrond. Het lijkt mij incorrect het verleden te toetsen aan de normen van het heden.

 

 

Illegalen strafbaar?

Stel je woont in een land, waar je leven wordt bedreigd of een normaal leven je op andere wijze onmogelijk wordt gemaakt. Je besluit je land te ontvluchten, dat is geen lichtvaardig besluit dunkt mij, de redenen zullen zeker zwaarwichtig zijn. En je moet geld hebben, reizen is niet gratis.

Na vele afwegingen besluit je te vluchten naar Nederland. De procedure is dan dat je je hier meldt bij de IND met een verzoek om toelating en afgifte van de daartoe benodigde verblijfspapieren (VVR, visum of MVV). Meld je je niet bij de IND dan verblijf je hier illegaal, maar als je goede redenen hebt, waarom dan niet gemeld? De redenen om naar Nederland te vluchten worden hier getoetst aan de wettelijke normen en als blijkt dat de redenen om naar hier te komen volgens de hier geldende voorwaarden niet voldoende zwaarwichtig blijken dat worden de verblijfspapieren geweigerd en wordt je een verblijf in Nederland ontzegt. Blijf je ondanks die weigering toch in Nederland, dan ben je illegaal.

imagesNu wil de VVD illegaal verblijf strafbaar stellen en daarmee kennelijk afgewezen vluchters de ruimte bieden om hier te gaan procederen. Dat lijkt onzin, want de status van een illegaal staat vast en het enige wat dient te gebeuren is een vertrek uit Nederland. Hoezo strafbaar? Gewoon de afgewezen vluchteling even helpen bij zijn vetrek uit Nederland, maar geen cellen of rechtszalen mee vullen.

Als we allemaal willen dat illegalen hier ondanks een afwijzing toch blijven dan rest ons het legaliseren van die illegalen en alsnog afgifte van verblijfspapieren. Ingewikkelder is het niet, tenzij we toch halfslachtig en onduidelijk gaan zitten polderen en valse emoties oproepen uit in dit geval misplaatste menslievendheid.  Waarom is het zo Nederlands om regels te maken waar we ons niet aan willen houden? Maak die regels dan niet, we hebben er immers al zat!
Maar ja, de PvdA heeft dit in de kabinetsformatie uitgeruild en dus moet rood op de blaren zitten. Leermoment Samsom en Spekman: idealen kunnen niet worden uitgeruild.

Een van mijn vaste lezers vroeg mijn mening over het wel/niet bestraffen van illegalen, bij deze dus……

 

Het Dialogues House

Middels haar “Dialogues House” biedt de ABN AMRO in Amsterdam een podium aan de discussie en nieuwe initiatieven voor bank en maatschappij. Op vrijdag 19 april 2013 stond een debat op het programma met als titel “Bankers meet Politicians”. Dit kwam onder mijn aandacht en ik besloot als toeschouwer het debat bij te wonen. Immers ging het om een debat tussen jonge bankiers en jonge politicy met daaraan verbonden een door een panel toe te kenen “debaters price”.
Het panel (jury), bestaande uit Caroline Princen (RvB ABN AMRO), Lex Hoogduin (hoogleraar UVA), Jan de Wit (SP 2e Kamer) en Fatihya Abdi (winnares 2012), poneerde een drietal stellingen, waarover gedebatteerd werd. Jan de Wit was ook de voorzitter van de Parlementaire Enquete Financieel Stelsel.

De drie stellingen gingen over het herstel van het vertrouwen in de banken en de financiële crisis. In het debat, dat vakkundig werd geleid door Laurens van der Horst, viel op de betrokkenheid en actuele kennis van de deelnemers en hun verbale vaardigheden. Erg leuk om te zien!

Caroline PrincenPrincen stelde dat haar bank al vele jaren doende is het vertrouwen in de markt te herstellen, maar dat alle pogingen daartoe niet echt iets opleveren. Ze gaf aan dat het succesvol terugwinnen van vertrouwen het beste kan in een samenwerking tussen bank, klant en maatschappij. Terecht merkte een deelnemer op dat in tegenspoed er gezocht wordt naar samenwerking en winsten in het verleden zeker niet “samen” werden gedeeld.

 

 

Economie is geen exacte wetenschap en dat gevoel bekruipt mij ook als ik luister naar Lex Hoogduinprofessor Hoogduin. Zijn studieboeken vol met bekende modellen en zijn loopbaan bij gevestigde bankiers (o.a. DNB) zijn geen voedingsbodem voor vernieuwing en anders denken. Een der deelneemsters propageerde om meer “Out of the Box” te denken los van de gevestigde ideeën en modellen. Bijvoorbeeld een economie die niet alleen maar uitgaat van groei. Hoogduin gaf aan dat we groei nodig hebben om gelukkig te worden.

 

Jan_de_Wit1Ook bij Jan de Wit leeft het idee dat we bereid moeten zijn om zaken geheel anders aan te pakken. Dat idee past prima bij de SP, maar De Wit was heel goed in staat om op degelijke wijze zaken te benoemen, waarbij de ervaringen als voorzitter van de commissie waardevol zullen zijn geweest.

Wat opviel dat bij de debatterende jongeren de meerderheid niet zo gelooft dat op korte termijn (5 jaar?) de crisis bedwongen wordt en het vertrouwen in de financiële sector wordt hersteld. Alles bij elkaar vond ik het een zinvolle en erg leuke middag met dank aan de ABN AMRO.

Paardenfraude

Willy van Selten is een vleeshandelaar uit Oss. Hij verhandelt een enorm volume aan vlees in het binnenland, maar hoofdzakelijk in het buitenland. Het betreft in hoofdzaak “industrievlees” en dat is vlees bestemd voor verwerking in producten (b.v. snacks) en is niet bedoeld voor de detailhandel richting consument.

Paard

Paard

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrapt van Selten op overtredingen van wettelijke bepalingen en terecht neemt men actie. Voor zover uit de pers bekend gaat het om een tweetal overtredingen:
a) Het verwerken van paardenvlees in rundvleesproducten, zonder dat te melden;
b) Het verwerken van paardenvlees (volume niet bekend), waarvan de herkomst niet bekend is c.q. niet kan worden vastgesteld.
Hoewel niet is vastgesteld dat deze overtredingen direct de volksgezondheid bedreigen moet het overtreden van wettelijke regels worden bestraft. Dat had gekund via opleggen van aanzienlijke materiële boetes aan het bedrijf, maar liever nog aan Van Selten persoonlijk. Maar zo gaat het niet, het komt in de media, wordt opgeblazen, het bedrijf komt tot stilstand en inmiddels is er een faillissement. Jammer, want hierdoor gaat werkgelegenheid en honderden miljoenen aan export verloren, het is vrijwel ondenkbaar dat het exportgat wat nu valt zo maar door andere bedrijven kan worden ingevuld.

De NVWA gaat, zoals het hoort, op de bres voor ons aller volksgezondheid, en besluit om door Van Selten geleverd vlees terug te halen, het liefst met terugwerkende kracht tot het jaar 2011. Men berekent dat er dan 50.000 ton vlees retour moet (let wel: 50 miljoen kilo!). Grote vraag is of dat vlees er nog is, waarschijnlijker is dat het meeste vlees al verwerkt is in een eindproduct (frikandel!) en door de fastfoodconsument is opgepeuzeld. De omvangrijke en dure operatie (kost miljoenen) lijkt nauwelijks uitvoerbaar en zal marktverstorend werken, waardoor aanzienlijke prijsverhogingen voor de consument dreigen.

De vraag komt op of de acties wel in enige redelijke verhouding staan tot het probleem. Zou het niet beter zijn geweest voor ons allemaal als:
a) Er zodanige boetes zouden zijn opgelegd dat het bedrijf was blijven bestaan, maar nooit meer de behoefte had gehad de wet te overtreden;
b) Het nog niet verwerkte vlees bij afnemers te keuren en bij goedkeuring te voorzien van een label “paardenvlees toegevoegd” en er gewoon volgens plan frikandellen van te maken.

Nu is er een hype ontstaan richting bedreiging volksgezondheid en is de indruk gewekt dat paardenvlees inferieur zou zijn. Ook hier zorgen onze angstige “hoog opgeleide bestuurders zonder enige praktijkervaring” in samenwerking met een sensatiebeluste pers weer voor onnodige en onevenredige schade aan onze toch steeds kwetsbaar wordende economie.

 

Nederland belastingparadijs?

Jesse KlaverOp initiatief van zo’n beetje de laatste groenlinkser Jesse Klaver is een media hype ontstaan over Nederland als belastingparadijs voor (buitenlandse) ondernemers. Daarmee krijgt aandacht een fiscale faciliteit, die ons Ministerie van Financiën al vele decennia aanbiedt aan internationale ondernemers en waarover je gewoon kunt lezen op de site van de rijksoverheid. Het zijn weer de media die in hun honger naar sensationeel nieuws graag een podium bieden aan Klaver om nu op dit ogenblik hier een punt van te maken.

Want wat gaat hier nu eigenlijk fout? Je kunt als multinational met de Nederlandse overheid een afspraak op maat maken voor het belasten van een geldstroom die de onderneming via Nederland wil laten lopen. Wij kiezen voor een maatschappelijk en economisch model, waarin het ondernemersinitiatief een belangrijke peiler is. Ondernemingen hebben als doel om winst te maken, zowel als rendement op geïnvesteerd vermogen, gelopen risico en als basis voor continuïteit. Winst ontstaat door het streven naar een maximale omzet tegen zo min mogelijk kosten. Elke ondernemer rekent winstbelasting tot de kosten. Als er dus een overheid lage winstbelasting aanbiedt tegen prettige voorwaarden dan kan een ondernemer niet worden verweten daar gebruik van te gaan maken. Onze overheid lokt zo geldstromen naar ons land die er normaal niet zouden zijn en zien daarin een voordeel voor onze schatkist. Als Klaver denkt dat die ondernemingen zich ook in Nederland zouden vestigen zonder het belastingvoordeel dan is dat wat naïef. Gisteren zei Klaver op de radio bij Standpunt.NL dat Nederland los van het belastingvoordeel aantrekkelijk is door een mooi leefklimaat, hoog opgeleide bevolking en mooie parken. Ik moet zien of al die wereldberoemde popgroepen (onder meer Rolling Stones, U2, etc) een kantooradres op de Herengracht in Amsterdam zouden hebben zonder die belastingvoordelen. Immers laten de betrokken bedrijven alleen maar geld door Nederland stromen zonder ook maar enige echte bedrijfsactiviteit te ontplooien.

Als het mis gaat waar gaat het dan mis? Ik zag die hoorzitting in de UK en herken de terechte boosheid van de UK overheid over het niet betalen van belasting aldaar door grote bedrijven, zoals Starbucks, Google en Amazon.Com. Wat mijns inziens fout gaat is dat de EU politiek geen fiscale harmonie in de EU heeft willen of kunnen regelen, waardoor wij als Nederland belastingopbrengsten kunnen afsnoepen van de UK. In de strafbank in de UK moeten dus niet die ondernemers zitten, maar Jeroen Dijsselbloem om aan onze EU partner te beloven dat wij onmiddellijk die faciliteiten aan internationale ondernemers gaan stoppen. Ik weet niet zeker of Dijsselbloem dat aan de UK gaat beloven, gelet op de reactie van staatssecretaris Weekers denk ik van niet.

Politici zijn gevoelig voor media hypes, dus ook voor deze van Klaver. Diederik Samsom bijvoorbeeld en dat ergert mij. Zolang de PvdA prominenten, die aanwijsbare graaiers en foute bestuurders zijn, niet royeert moet men weg blijven van een standpunt over integriteit. Toets eerst bijvoorbeeld Wim Kok en zijn rol bij de ING en al die foute bestuurders en foute toezichthouders van PvdA huize in de zorg en bij woningbouwverenigingen.

Ontdoe deze discussie van politiek populisme en kijk naar de bestaande wetgeving op dit punt. Als Klaver iets wil veranderen moet hij dat gewoon aan de orde stellen in de 2e Kamer. Als daar dan voldoende draagvlak is kan met besluiten de belastingwetten op de omstreden punten aan te passen. Dat is de route en het is niet ingewikkelder dan dat.

 

 

Prostitutieverbod

Indien twee mensen vrijwillig seks met elkaar hebben, al dan niet tegen een vergoeding, is dat hun vrije keuze. De overheid is daarin geen partij en kan dit op onze democratische gronden ook niet verbieden.

Indien mensen gedwongen worden tot seks, al dan niet tegen betaling, dan is dat zeer onacceptabel en daartegen moet worden opgetreden. Een dergelijke onvrijheid strookt niet met liberale en democratische waarden, is in strijd met de rechten van de mens en het recht op zelfbeschikking. De inzet daarbij van bijvoorbeeld kamerlid Myrthe Hilkens verdient brede steun. Prostitutie is in vele landen een discussiepunt, we weten niet goed hoe daarmee om te gaan en wat nu precies de bezwaren kunnen zijn. Wat speelt is onfatsoen, misbruik en mensenhandel.

Prostata_Prostitute

De rol van religieuze partijen in deze kwestie is onduidelijk, mogelijk is er sprake van een dubbele agenda, waarbij het onfatsoen van seks buiten het huwelijk kan worden bestreden. Dat het ook de religieuzen zijn die zich vergrijpen en vergrepen aan kinderen is een andere discussie, maar die is er wel. Het is overigens opmerkelijk dat de politiek daartegen niet echt krachtig stelling heeft genomen en actie neemt tot vervolging van de kinderverkrachters.

Of het middel van prostitutieverbod een oplossing zal zijn is de vraag. Er zijn vele duizenden prostituees in Nederland en we weten niet hoeveel prostituees dat vrijwillig dan wel gedwongen doen. Door een prostitutieverbod worden vrijwillige prostituees getroffen in hun broodwinning. Voorts is handhaving van een verbod niet eenvoudig, al die duizenden prostituees hebben weer vele klanten en de vraag is hoe en wanneer de overheid constateert dat er betaald wordt voor seks. Ook moet rekening worden gehouden met het wegzakken van de prostitutie in de illegaliteit, immers is het niet te verwachten dat de seksuele activiteit zal afnemen bij een verbod, de drang blijft.

Het alternatief is meer controle op aanbieders van seks, bijvoorbeeld:

1)     Het opleggen van een registratieplicht aan hen die ruimte ter beschikking stellen aan derden voor seks. De registratie moet duidelijk maken wie de gebruiker is van de ruimte, BSN+kopie paspoort, de gebruiksperiode en de eventueel betaalde vergoeding voor het gebruik van de ruimte. Een afschrift van deze registratie moet de ter beschikkingsteller jaarlijks meezenden met zijn/haar belastingaangifte naar de belastingdienst. De belastingdienst vergelijkt de geregistreerde gegevens met de bij de hen bekende gegevens van de gebruikers van de ruimten voor sex.

2)     De politie voert met regelmaat controles uit op plekken waar seks wordt aangeboden. Het aanbod doet zich voor bij raamprostitutie en is zichtbaar via digitale advertenties. Controle geschiedt op de aanwezigheid van een volledige en tijdige registratie, de papieren van de gebruiker, gezondsheidsverklaring en of de feitelijke gebruiker dezelfde is als de geregistreerde gebruiker van de ruimte. Indien de gebruiker (tevens aanbieder van seks) niet beschikt over papieren voor een toegestaan verblijf in Nederland dan kan worden overgegaan tot een uitwijzingsprocedure. Voorts worden de gegevens van de controle onmiddellijk getoetst bij de belastingdienst. Uit die toets kan blijken dat:

a)     de aanbieder van seks niet bekend is bij de belastingdienst, er is dan sprake van belastingontduiking en mogelijk gedwongen seks;

b)     de aanbieder van seks is bekend, maar geeft inkomsten aan die erg laag zijn en niet voldoen aan een te stellen norminkomen voor de seksindustrie. In dat geval is er een vermoeden van gedwongen seks.

c)     de aanbieder is bekend en geeft een inkomen op wat voldoet aan de norm of is hoger dan de norm. Er lijkt dan niets aan de hand.

De handhaving van de hiervoor genoemde punten is met de actuele automatisering niet ingewikkeld en kan dus snel plaatsvinden. De politie kan vrijwel direct gericht ingrijpen bij een vermoeden van gedwongen seks.

Het is niet handig dat de overheid kiest voor een verbod in plaats van zelf iets te doen aan controle. Het bestrijden van misbruik is aan de overheid en niet aan de individuele burger. Gewoon beter je best doen en de politie meer inzetten voor dit soort belangrijke taken en andere, minder belangrijke taken een lagere prioriteit geven. Persoonlijk vind ik gedwongen onvrijheid van mensen een hoger moreel goed dan een snelheidsovertreding met minder dan 10 km.